فرآیند برش لیزری به طور گسترده در صنایع برای دستیابی به اشکال پیچیده با تلرانس نزدیک استفاده می شود. در مقایسه با برش معمولی، برش لیزری مزایای بیشتری مانند ناحیه تحت تاثیر حرارت (HAZ) کوچک، برش دقیق، پردازش بدون تماس و زمان کوتاه پردازش دارد.

مقایسه برش واتر جت و برش لیزر

تولید کنندگان علاقه مند به استفاده از برش لیزری برای بهینه سازی کیفیت و بهره وری اقلام ساخته شده توسط این فرآیند هستند. بهره وری و کیفیت اساساً به انتخاب پارامترهای مناسب برش لیزر مانند قدرت لیزر، قطر پرتو لیزر و سرعت برش مربوط می شود .

 در طول فرآیند برش لیزر، ما یک برهمکنش حرارتی و یک تعامل مکانیکی بین ماده و پارامترهای برش لیزر داریم. منطقه متاثر از حرارت (HAZ) ناحیه ای از مواد پایه است که ذوب نشده است اما ریزساختار و خواص مکانیکی آن تحت تأثیر حرارت تولید شده در حین برش لیزری قرار گرفته است.

3 عامل کلیدی برای برش لیزری باکیفیت

مزایای استفاده از برش لیزر

گرمای حاصل از فرآیند برش لیزری و پس از سرد شدن باعث این تغییر در ناحیه نزدیک سطح برش می شود. منطقه تحت تاثیر گرما ممکن است منجر به اثرات نامطلوب مانند ترک خوردن سطح و اعوجاج شود. بنابراین، انتخاب پارامترهای برش لیزری مناسب به منظور به حداقل رساندن منطقه تحت تأثیر حرارت، جالب است.