کنترل کیفیت در همه کارها ضروری است و فرایند برش لیزری نیز از این قاعده مستثنی نیست. استاندارد ISO 9013: 2002 پارامترها یا الزاماتی را که برای برش لیزری تعیین می شود ، تعریف می کند. پارامترها چیست و چرا مهم هستند؟

اهمیت کنترل کیفیت

کنترل کیفیت نقش مهمی در تجارت دارد. از طریق نمونه گیری و کنترل فرآیند ، سازمانها می توانند عملکرد خود را بهبود بخشند. همین امر برای فرآیند برش لیزری نیز صادق است. با این حال ، این سوال مطرح می شود که چگونه می توان کیفیت برش فلز لیزری را بررسی کرد؟

وقتی صحبت از برش لیزری خوب و با کیفیت می شود ، احتمال ناهنجاری در فرآیند برش به حداقل می رسد. با این حال ، باید به سایر شاخص های کلیدی مهم عملکرد که بازخوردی در مورد سطح کیفیت برش لیزری ارائه می دهند توجه کرد.

به عنوان بخش بزرگی از تجارت ، سازمانها استانداردهایی تدوین کرده اند که پارامترهای برش لیزری با کیفیت را مشخص می کند. این استاندارد ها ISO DIN EN ISO 9013-2002 نام دارد و از الزامات لیزر و همچنین انواع برش های حرارتی می باشد. 

این پارمترها به شرح زیر می باشد :

  1. مواد مذاب
  2. شکاف برش
  3. وجود سوراخ
  4. خطوط برش
  5. میزان ناهمواری

تشریح پارامترهای کنترل کیفیت

1- تشکیل مواد مذاب

کنترل این پارامتر معمولاً با بازرسی بصری فلز برش خورده انجام می شود.

2- شکاف برش

این پارامتر بستگی به متریال برش خورده دارد و برای هر فلز متفاوت می باشد. اطلاعات به دست آمده از بازرسی برش ، اندازه نفوذ پرتو لیزر به داخل فلز را به ما می گوید.

3- وجود سوراخ

سوراخ شدن فلز در اثر خوردگی ایجاد می شود و می تواند کیفیت برش را تا حد زیادی کاهش دهد. این پارامتر معمولاً بصری بازرسی شده و از نظر کیفی توصیف می شود.

4- خطوط برش

خطوط برش در حین برش لیزری با سرعت برش تعیین می شود. این پارامتر نیز بصری بررسی می شود و  نیاز به تنظیم پارامترهای برش از نظر قدرت و سرعت دارد.

4-ناهمواری

پارامتری که بر جابجایی متریال پس از برش لیزری تأثیر می گذارد. بسته به ضخامت متریال میزان ناهمواری تعیین می شود.

چگونه می توان کیفیت برش را بهبود بخشید؟

کیفیت برش را می توان با نگهداری دائمی نکات ذکر شده یا بهینه سازی پارامترهای برش بهبود بخشید. کنترل کیفیت فقط منجر به بهینه سازی بهتر پارامترهای برش می شوند. کنترل کیفیت به مجموعه برش هایی که در حال انجام است بستگی دارد.