برش لیزر فلزات

4 راه برای داشتن لبه برش لیزری بهتر

/4-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D9%84%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B4-%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1

نکات مهم خمکاری قطعات برش لیزر

/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AE%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%B4-%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1

برش لیزری با گاز نیتروژن

/%D8%A8%D8%B1%D8%B4-%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86

منطقه متاثر از حرارت (HAZ)

/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA-haz

بهترین برندهای برش لیزر

/post-24

5 برند برتر برش لیزر را بیشتر بشناسید


کاربرد برش لیزر در صنایع مختلف

/post-22

8 مورد استفاده از برش لیزر در صنایع گوناگون