پرتو لیزر

پرتو لیزر CO2 در مقابل لیزر Fiber

/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88-%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1-co2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1-fiber

4 راه برای داشتن لبه برش لیزری بهتر

/4-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D9%84%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B4-%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1

برش لیزری با گاز نیتروژن

/%D8%A8%D8%B1%D8%B4-%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86