قیمت روز ورق سیاه

در مجموعه رخ لیزر ، ما مجموعه وسیعی از ورق های فلزی از جمله ورق آهن ، ورق های استیل و آلومینیومی را برای شما تامین می کنیم.

ما قادر به عرضه ابعاد ورق های کوچک و بزرگ و برشی به اندازه دل خواه هستیم. 

قیمت ورق آهن سیاه/ 1 آذر ۱۴۰۱

     ( همراهان گرامی به علت نوسانات قیمت حتما قبل از سفارش برش لیزر با شماره 67265-021 تماس بگیرید ) 


محصولقیمتنوسان
0ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 1500 رول ST37انبار تهران : 21,050

  کارخانه : 20,500
1ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 1500*6000 برش خورده ST37 انبار   تهرانقیمت : 21,050
2ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 1500*6000 فابریک ST37 انبار   تهرانقیمت : 22,750
ــ
3ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 1000 رول ST37انبار تهران : 23,050

  کارخانه : تماس بگیرید
4ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 1250 رول ST37 کارخانهقیمت : تماس بگیرید
5ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 کارخانهقیمت : 20,500
6ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 6000*1500 فابریک ST37انبار تهران : 21,850
ــ
  کارخانه : تماس بگیرید
7ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده ST37 انبار   تهرانقیمت : 21,050
8ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 1500 رول ST37انبار تهران : 20,850

 کارخانه : 20,300
9ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 6000*1500 فابریک ST37انبار تهران : 21,650

 کارخانه : تماس بگیرید
10ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده ST37 انبار   تهرانقیمت : 20,850
11ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 1500 رول ST37انبار تهران : 20,850

  کارخانه : 20,300
12ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 6000*1500 فابریک ST37انبار تهران : 22,000

  کارخانه : تماس بگیرید
13ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده ST37   انبار تهرانقیمت : 20,850
14ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 1500 رول ST37انبار تهران : 21,660

 کارخانه : 20,300
15ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 6000*1500 فابریک ST37انبار تهران : 22,000

  کارخانه : تماس بگیرید
16ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده ST37   انبار تهرانقیمت : 21,660
17ورق سیاه 15 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 کارخانهقیمت : 20,300
18ورق سیاه 15 فولاد مبارکه 6000*1500 فابریک ST37انبار تهران : 22,000

  کارخانه : تماس بگیرید
19ورق سیاه 15 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده ST37   انبار تهرانقیمت : 20,850
20ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1000 رول ST37 کارخانهقیمت : تماس بگیرید
21ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1250 رول ST37 کارخانهقیمت : تماس بگیرید
22ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 2000*1000 برش خورده ST37 انبار   تهرانقیمت : 23,350
23ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 2500*1250 برش خورده ST37 انبار   تهرانقیمت : 22,840
24ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1000 رول ST37 کارخانهقیمت : تماس بگیرید
25ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1250 رول ST37انبار تهران : 22,750

  کارخانه : تماس بگیرید
26ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1500 رول ST37انبار تهران : 22,050

 کارخانه : 21,600
27ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1500*6000 برش خورده  ST37 انبار تهرانقیمت : 22,850
28ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1000 رول ST37 کارخانهقیمت : تماس بگیرید
29ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1250 رول ST37 کارخانهقیمت : تماس بگیرید
30ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 2000*1000 برش خورده ST37 انبار   تهرانقیمت : 23,350
31ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1250*2500 برش خورده  ST37 انبار تهرانقیمت : 22,750
32ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1500 رول ST37انبار تهران : 21,250

 کارخانه : 20,800
33ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 2000*1000 برش خورده ST37 انبار   تهرانقیمت : 22,650
34ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1250*2500 برش خورده ST37 انبار   تهرانقیمت : 21,850
35ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده ST37 انبار   تهرانقیمت : 21,250
36ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 1000 رول ST37انبار تهران : 23,050

 کارخانه : تماس بگیرید
37ورق سیاه 10 اکسین اهواز 2000*6000 فابریکانبار تهران : 25,450

 کارخانه : 24,900
38ورق سیاه 12 اکسین اهواز 2000*12000 فابریک انبار تهرانقیمت : 25,450
39ورق سیاه 12 اکسین اهواز 2000*6000 فابریکانبار تهران : 25,450

 کارخانه : 25,000
40ورق سیاه 15 اکسین اهواز 2000*6000 فابریک انبار تهرانقیمت : 27,350
41ورق سیاه 20 اکسین اهواز 2000*6000 فابریکانبار تهران : 25,550

 کارخانه : 24,950
42ورق سیاه 25 اکسین اهواز 2000*6000 فابریکانبار تهران : 25,550

 کارخانه : 24,950
43ورق سیاه 25 اکسین اهواز 2000*12000 فابریک انبار تهرانقیمت : 25,550
44ورق سیاه 30 اکسین اهواز 2000*6000 فابریکانبار تهران : 27,150

 کارخانه : 26,500
45ورق سیاه 40 اکسین اهواز 2000*6000 فابریکانبار تهران : 25,450

 کارخانه : 24,600
46ورق سیاه 12 کاویان 6000*1250  فابریکقیمت : تماس بگیرید
 کارخانه : تماس بگیرید
47ورق سیاه 12 کاویان 6000*1500  فابریکانبار تهران : 21,450

 کارخانه : تماس بگیرید
48ورق سیاه 15 کاویان 6000*1250  فابریکقیمت : تماس بگیرید
 کارخانه : 19,900
49ورق سیاه 15 کاویان 6000*1500  فابریکانبار تهران : 22,550
ــ
 کارخانه : 21,500
50ورق سیاه 20 کاویان 6000*1250  فابریکانبار تهران : 21,870

 کارخانه : 19,900
51ورق سیاه 20 کاویان 6000*1500  فابریکانبار تهران : 22,350

 کارخانه : 21,500
52ورق سیاه 25 کاویان 6000*1250  فابریکانبار تهران : 21,870

 کارخانه : 19,900
53ورق سیاه 25 کاویان 6000*1500  فابریکانبار تهران : 22,780

 کارخانه : 21,500
54ورق سیاه 30 کاویان 6000*1250  فابریکانبار تهران : 21,350

 کارخانه : 19,900
55ورق سیاه 30 کاویان 6000*1500  فابریکانبار تهران : 22,350

 کارخانه : 21,500
56ورق سیاه 35 کاویان 6000*1250  فابریکانبار تهران : 21,350

 کارخانه : 19,900
57ورق سیاه 35 کاویان 6000*1500  فابریکانبار تهران : 22,360

 کارخانه : 21,500
58ورق سیاه 40 کاویان 6000*1250  فابریکانبار تهران : 21,360

 کارخانه : 19,900
59ورق سیاه 40 کاویان 6000*1500  فابریکانبار تهران : 22,360
ــ
 کارخانه : 21,500
60ورق سیاه 6 گیلان 1000*2000  شیت ST37 انبار تهرانقیمت : 19,970
61ورق سیاه 6 گیلان 6000*1000  برش خورده ST37 انبارتهرانقیمت : 19,950
62ورق سیاه 6 گیلان 6000*1250 شیت ST37 انبارتهرانقیمت : 19,970
63ورق سیاه 8 گیلان 6000*1250 شیت ST37 انبارتهرانقیمت : 19,970
64ورق سیاه 10 گیلان 1000 رول ST37 کارخانهقیمت : 19,550
65ورق سیاه 10 گیلان 1250 رول ST37 کارخانهقیمت : 19,550
66ورق سیاه 10 گیلان 6000*1000 شیت ST37 انبارتهرانقیمت : 19,550
67ورق سیاه 10 گیلان 6000*1250 شیت ST37 انبارتهرانقیمت : 19,550
68ورق سیاه 12 گیلان 1250 رول ST37 کارخانهقیمت : 18,600
69ورق سیاه 12 گیلان 6000*1000 شیت ST37 انبارتهرانقیمت : 19,550
70ورق سیاه 12 گیلان 6000*1250 شیت ST37 انبارتهرانقیمت : 19,550
71ورق سیاه 12 گیلان 1000 رول ST37 کارخانهقیمت : 18,300
72ورق سیاه 15 گیلان 1250 رول ST37 کارخانهقیمت : 18,600
73ورق سیاه 15 گیلان 1000 رول ST37 کارخانهقیمت : 18,300
74ورق سیاه 15 گیلان 6000*1250 شیت ST37 انبارتهرانقیمت : 19,250