قیمت روز ورق سیاه

در مجموعه رخ لیزر ، ما مجموعه وسیعی از ورق های فلزی از جمله ورق آهن ، ورق های استیل و آلومینیومی را برای شما تامین می کنیم.

ما قادر به عرضه ابعاد ورق های کوچک و بزرگ و برشی به اندازه دل خواه هستیم. 

قیمت ورق آهن سیاه/ 26 مرداد ۱۴۰۱ 

     ( همراهان گرامی به علت نوسانات قیمت حتما قبل از سفارش برش لیزر با شماره 67265-021 تماس بگیرید )


نامقیمت 
0ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1.25 متر ضخامت 2.5   میلی متر17,348
1ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1.5 متر ضخامت 5 میلی   متر17,669
2ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1.5 متر ضخامت 8 میلی   متر17,577
3ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1.5 متر ضخامت 6 میلی   متر17,439
4ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1 متر ضخامت 2 میلی مترتماس بگیرید
5ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1.5 متر ضخامت 10 میلی   متر17,531
6ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1.5 متر ضخامت 15 میلی   متر17,164
7ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1.5 متر ضخامت 12 میلی   متر17,164
8ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1.5 متر ضخامت 3 میلی   مترتماس بگیرید
9ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1 متر ضخامت 5 میلی مترتماس بگیرید
10ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1.5 متر ضخامت 4 میلی   مترتماس بگیرید
11ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1.25 متر ضخامت 4 میلی   مترتماس بگیرید
12ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1 متر ضخامت 4 میلی مترتماس بگیرید
13ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1.25 متر ضخامت 3 میلی   مترتماس بگیرید
14ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1 متر ضخامت 3 میلی مترتماس بگیرید
15ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1.25 متر ضخامت 2 میلی   مترتماس بگیرید
16ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1.5 متر ضخامت 5 میلی   مترتماس بگیرید
17ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1.5 متر ضخامت 6 میلی   مترتماس بگیرید
18ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1.5 متر ضخامت 8 میلی   مترتماس بگیرید
19ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1.5 متر ضخامت 10 میلی   مترتماس بگیرید
20ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1.5 متر ضخامت 12 میلی   مترتماس بگیرید
21ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1.5 متر ضخامت 15 میلی   مترتماس بگیرید
22ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1 متر ضخامت 2 میلی متر17,439
23ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1.25 متر ضخامت 2 میلی   متر16,797
24ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1 متر ضخامت 3 میلی مترتماس بگیرید
25ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1.25 متر ضخامت 3 میلی   متر17,348
26ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1.5 متر ضخامت 3 میلی   متر17,742
27ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1 متر ضخامت 4 میلی مترتماس بگیرید
28ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1.25 متر ضخامت 4 میلی   مترتماس بگیرید
29ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1.5 متر ضخامت 4 میلی   متر17,531
30ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1 متر ضخامت 5 میلی مترتماس بگیرید
31ورق برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 2.5 میلیمترتماس بگیرید
32ورق برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 6 میلیمترتماس بگیرید
33ورق برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 20 میلیمتر18,774
34ورق برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 30 میلیمتر18,774
35ورق برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 15 میلیمتر18,774
36ورق برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 25 میلیمتر18,774
37ورق برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 3 میلیمترتماس بگیرید
38ورق برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 3 میلیمترتماس بگیرید
39ورق برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 4 میلیمترتماس بگیرید
40ورق برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 4 میلیمترتماس بگیرید
41ورق برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 5 میلیمترتماس بگیرید
42ورق برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 6 میلیمترتماس بگیرید
43ورق برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 8 میلیمترتماس بگیرید
44ورق برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 10 میلیمترتماس بگیرید
45ورق برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 12 میلیمترتماس بگیرید
46ورق برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 15 میلیمترتماس بگیرید
47ورق برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 8 میلیمترتماس بگیرید
48ورق برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 10 میلیمترتماس بگیرید
49ورق برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 12 میلیمترتماس بگیرید
50ورق برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 15 میلیمترتماس بگیرید
51ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 4 میلیمترتماس بگیرید
52ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 8 میلیمترتماس بگیرید
53ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 6 میلیمترتماس بگیرید
54ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 3 میلیمترتماس بگیرید
55ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 4 میلیمتر21,244
56ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 4.5 میلیمترتماس بگیرید
57ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 5 میلیمتر21,244
58ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 6 میلیمتر21,244
59ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 8 میلیمتر21,244
60ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 10 میلیمتر21,244
61ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 12 میلیمتر21,244
62ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 15 میلیمتر21,244
63ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 3 میلیمترتماس بگیرید
64ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 5 میلیمترتماس بگیرید
65ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 6 میلیمترتماس بگیرید
66ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 8 میلیمترتماس بگیرید
67ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 10 میلیمترتماس بگیرید
68ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 12 میلیمترتماس بگیرید
69ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 15 میلیمترتماس بگیرید
70ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 6 میلیمترتماس بگیرید
71ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 8 میلیمترتماس بگیرید
72ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 10 میلیمترتماس بگیرید
73ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 12 میلیمترتماس بگیرید
74ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 15 میلیمترتماس بگیرید
75ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 10 میلیمترتماس بگیرید
76ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 12 میلیمترتماس بگیرید
77ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 15 میلیمترتماس بگیرید
78ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 80 میلیمتر st37تماس بگیرید
79ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 10 میلیمتر st3723,853
80ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 8 میلیمتر st3730,802
81ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 12 میلیمتر st3723,853
82ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 15 میلیمتر st3723,853
83ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 20 میلیمتر st3722,752
84ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 25 میلیمتر st3722,020
85ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 30 میلیمتر st37تماس بگیرید
86ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 35 میلیمتر st37تماس بگیرید
87ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 40 میلیمتر st3721,468
88ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 45 میلیمتر st3721,468
89ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 50 میلیمتر st3721,468
90ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 60 میلیمتر st3723,800
91ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 70 میلیمتر st3724,404
92ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 80 میلیمتر st3724,404
93ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 90 میلیمتر st37تماس بگیرید
94ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 8 میلیمتر st37تماس بگیرید
95ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 10 میلیمتر st37تماس بگیرید
96ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 12 میلیمتر st37تماس بگیرید
97ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 15 میلیمتر st3723,853
98ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 20 میلیمتر st37تماس بگیرید
99ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 25 میلیمتر st3722,020
100ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 30 میلیمتر st3722,385
101ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 35 میلیمتر st37تماس بگیرید
102ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 40 میلیمتر st37تماس بگیرید
103ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 45 میلیمتر st37تماس بگیرید
104ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 50 میلیمتر st3721,468
105ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 60 میلیمتر st37تماس بگیرید
106ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 70 میلیمتر st37تماس بگیرید
107ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 100 میلیمتر st37تماس بگیرید
108ورق سیاه 20 اکسین اهواز st5226,422
109ورق سیاه 80 اکسین اهواز st54تماس بگیرید
110ورق سیاه 50 اکسین اهواز st5326,055
111ورق سیاه 35 اکسین اهواز st52تماس بگیرید
112ورق سیاه 40 اکسین اهواز st52تماس بگیرید
113ورق سیاه 50 اکسین اهواز st52تماس بگیرید
114ورق سیاه 60 اکسین اهواز st52تماس بگیرید
115ورق سیاه 40 اکسین اهواز st52تماس بگیرید
116ورق سیاه 40 اکسین اهواز st52تماس بگیرید
117ورق سیاه 12 اکسین اهواز st52تماس بگیرید
118ورق سیاه 20 اکسین اهواز st52تماس بگیرید
119ورق سیاه 30 اکسین اهواز st52تماس بگیرید
120ورق سیاه 25 اکسین اهواز st5226,697
121ورق سیاه 25 اکسین اهواز st52تماس بگیرید
122ورق سیاه 20 اکسین اهواز st52تماس بگیرید
123ورق سیاه 15 اکسین اهواز st52تماس بگیرید
124ورق سیاه 10 اکسین اهواز st52تماس بگیرید
125ورق سیاه 35 اکسین اهواز st52تماس بگیرید
126ورق سیاه 60 اکسین اهواز st52تماس بگیرید
127ورق سیاه 50 اکسین اهواز st52تماس بگیرید
128ورق سیاه 60 اکسین اهواز st52تماس بگیرید
129ورق سیاه 15 اکسین اهواز st5226,055
130ورق سیاه 30 اکسین اهواز st5226,697
131ورق سیاه 12 اکسین اهواز st5226,055
132ورق سیاه 10 اکسین اهواز st5226,055
133ورق سیاه 15 اکسین اهواز st52تماس بگیرید
134ورق سیاه 80 اکسین اهواز st52تماس بگیرید
135ورق سیاه 10 اکسین اهواز st52تماس بگیرید
136ورق سیاه 25 اکسین اهواز st52تماس بگیرید
137ورق سیاه 30 اکسین اهواز st52تماس بگیرید
138ورق سیاه 35 اکسین اهواز st52تماس بگیرید
139ورق سیاه 40 اکسین اهواز st52تماس بگیرید
140ورق سیاه 25 اکسین اهواز st52تماس بگیرید
141ورق سیاه 45 اکسین اهواز st5227,431
142ورق سیاه 40 اکسین اهواز st5227,431
143ورق سیاه 15 اکسین اهواز st52تماس بگیرید
144ورق سیاه ضخامت 8 کاویان اهواز ST37تماس بگیرید
145ورق سیاه ضخامت 90 کاویان اهواز ST37تماس بگیرید
146ورق سیاه ضخامت 80 کاویان اهواز ST37تماس بگیرید
147ورق سیاه ضخامت 70 کاویان اهواز ST37تماس بگیرید
148ورق سیاه ضخامت 60 کاویان اهواز ST37تماس بگیرید
149ورق سیاه ضخامت 50 کاویان اهواز ST37تماس بگیرید
150ورق سیاه ضخامت 45 کاویان اهواز ST37تماس بگیرید
151ورق سیاه ضخامت 25 کاویان اهواز ST37تماس بگیرید
152ورق سیاه ضخامت 12 کاویان اهواز ST37تماس بگیرید
153ورق سیاه ضخامت 8 کاویان اهواز ST37تماس بگیرید
154ورق سیاه ضخامت 90 کاویان اهواز ST37تماس بگیرید
155ورق سیاه ضخامت 80 کاویان اهواز ST37تماس بگیرید
156ورق سیاه ضخامت 60 کاویان اهواز ST37تماس بگیرید
157ورق سیاه ضخامت 12 کاویان اهواز ST37تماس بگیرید
158ورق سیاه ضخامت 45 کاویان اهواز ST37تماس بگیرید
159ورق سیاه ضخامت 15 کاویان اهواز ST37تماس بگیرید
160ورق سیاه ضخامت 70 کاویان اهواز ST37تماس بگیرید
161ورق سیاه ضخامت 30 کاویان اهواز ST3719,650
162ورق سیاه ضخامت 20 کاویان اهواز ST3720,600
163ورق سیاه ضخامت 25 کاویان اهواز ST3720,600
164ورق سیاه ضخامت 30 کاویان اهواز ST3720,600
165ورق سیاه ضخامت 40 کاویان اهواز ST3719,650
166ورق سیاه ضخامت 35 کاویان اهواز ST3719,650
167ورق سیاه ضخامت 35 کاویان اهواز ST3720,600
168ورق سیاه ضخامت 20 کاویان اهواز ST3719,650
169ورق سیاه ضخامت 15 کاویان اهواز ST3719,650
170ورق سیاه ضخامت 40 کاویان اهواز ST3720,600
171ورق سیاه ضخامت 10 کاویان اهواز ST37تماس بگیرید
172ورق سیاه ضخامت 10 کاویان اهواز ST37تماس بگیرید
173ورق سیاه ضخامت 50 کاویان اهواز ST37تماس بگیرید
174ورق ST52 چین ضخامت 15 میلیمترتماس بگیرید
175ورق ST52 چین ضخامت 15 میلیمترتماس بگیرید
176ورق ST52 چین ضخامت 20 میلیمترتماس بگیرید
177ورق ST52 چین ضخامت 20 میلیمترتماس بگیرید
178ورق ST52 چین ضخامت 25 میلیمترتماس بگیرید
179ورق ST52 چین ضخامت 25 میلیمترتماس بگیرید
180ورق ST52 چین ضخامت 30 میلیمترتماس بگیرید
181ورق ST52 چین ضخامت 30 میلیمترتماس بگیرید
182ورق ST52 چین ضخامت 35 میلیمترتماس بگیرید
183ورق ST52 چین ضخامت 35 میلیمترتماس بگیرید
184ورق سیاه ضخامت 12 ملیمتر فابریک فولاد st3718,407
185ورق سیاه ضخامت 10 ملیمتر فابریک فولاد st37تماس بگیرید
186ورق سیاه ضخامت 12 ملیمتر فابریک فولاد st37تماس بگیرید
187ورق سیاه ضخامت 10 ملیمتر فابریک فولاد st3717,673
188ورق سیاه ضخامت 15 ملیمتر فابریک فولاد st3718,407
189ورق سیاه ضخامت 6 ملیمتر فابریک فولاد st3718,866
190ورق سیاه ضخامت 8 ملیمتر فابریک فولاد st3718,866
191ورق سیاه ضخامت 3 ملیمتر فابریک فولاد st37تماس بگیرید
192ورق سیاه ضخامت 4 ملیمتر فابریک فولاد st3718,590
193ورق سیاه ضخامت 5 ملیمتر فابریک فولاد st3718,866
194ورق سیاه ضخامت 5 ملیمتر فابریک فولاد st37تماس بگیرید
195ورق سیاه ضخامت 8 میلیمتر فابریک فولاد st37تماس بگیرید
196ورق سیاه ضخامت 10 ملیمتر فابریک فولاد st37تماس بگیرید
197ورق سیاه ضخامت 15 ملیمتر فابریک فولاد st37تماس بگیرید
198ورق سیاه ضخامت 8 ملیمتر فابریک فولاد st37تماس بگیرید
199ورق سیاه ضخامت 12 میلیمتر فولاد سباتماس بگیرید
200ورق سیاه ضخامت 10 میلیمتر فولاد سباتماس بگیرید
201ورق سیاه ضخامت 8 میلیمتر فولاد سباتماس بگیرید
202ورق سیاه ضخامت 8 میلیمتر فولاد سباتماس بگیرید
203ورق سیاه ضخامت 10 میلیمتر فولاد سباتماس بگیرید
204ورق سیاه ضخامت 6 میلیمتر فولاد سباتماس بگیرید
205ورق سیاه ضخامت 6 میلیمتر فولاد سباتماس بگیرید
206ورق سیاه ضخامت 5 میلیمتر فولاد سباتماس بگیرید
207ورق سیاه ضخامت 5 میلیمتر فولاد سباتماس بگیرید
208ورق سیاه ضخامت 12 میلیمتر فولاد سباتماس بگیرید
209ورق سیاه ضخامت 4 میلیمتر فولاد سباتماس بگیرید
210ورق سیاه ضخامت 15 میلیمتر فولاد سباتماس بگیرید
211ورق سیاه ضخامت 3 میلیمتر فولاد سباتماس بگیرید
212ورق سیاه ضخامت 2.5 میلیمتر فولاد سباتماس بگیرید
213ورق سیاه ضخامت 15 میلیمتر فولاد سباتماس بگیرید
214ورق سیاه ضخامت 2.5 میلیمتر فولاد سباتماس بگیرید
215ورق سیاه ضخامت 2 میلیمتر فولاد سباتماس بگیرید
216ورق سیاه ضخامت 15 میلیمتر فولاد سبا17,164
217ورق سیاه ضخامت 12 میلیمتر فولاد سبا17,164
218ورق سیاه ضخامت 10 میلیمتر فولاد سبا17,531
219ورق سیاه ضخامت 2 میلیمتر فولاد سبا17,439
220ورق سیاه ضخامت 8 میلیمتر فولاد سبا17,577
221ورق سیاه ضخامت 6 میلیمتر فولاد سبا17,439
222ورق سیاه ضخامت 5 میلیمتر فولاد سبا17,669
223ورق سیاه ضخامت 4 میلیمتر فولاد سبا17,531
224ورق سیاه ضخامت 3 میلیمتر فولاد سبا17,742
225ورق سیاه ضخامت 3 میلیمتر فولاد سبا17,348
226ورق سیاه ضخامت 2.5 میلیمتر فولاد سبا17,348
227ورق سیاه ضخامت 2 میلیمتر فولاد سبا16,797
228ورق سیاه ضخامت 4 میلیمتر فولاد سباتماس بگیرید
229ورق سیاه 5 گیلان16,251
230ورق سیاه 8 گیلان16,251
231ورق سیاه 10 گیلان16,251
232ورق سیاه 12 گیلانتماس بگیرید
233ورق سیاه 2 گیلان16,251
234ورق سیاه 10 گیلان16,251
235ورق سیاه 2.5 گیلان16,251
236ورق سیاه 3 گیلان16,251
237ورق سیاه 4 گیلان16,251
238ورق سیاه 6 گیلان16,251
239ورق سیاه 4 گیلانتماس بگیرید
240ورق سیاه 2 گیلانتماس بگیرید
241ورق سیاه 4 گیلانتماس بگیرید
242ورق سیاه 6 گیلانتماس بگیرید
243ورق سیاه 8 گیلانتماس بگیرید
244ورق سیاه 10 گیلانتماس بگیرید
245ورق سیاه 8 گیلان16,251
246ورق سیاه 12 گیلانتماس بگیرید
247ورق سیاه 6 گیلانتماس بگیرید
248ورق سیاه 6 گیلانتماس بگیرید
249ورق سیاه 8 گیلانتماس بگیرید
250ورق سیاه 10 گیلانتماس بگیرید
251ورق قطعات ضخامت 25 میلیمترتماس بگیرید
252ورق قطعات ضخامت 8 میلیمتر17,168
253ورق قطعات ضخامت 10 میلیمتر16,572
254ورق قطعات ضخامت 12 میلیمتر16,572
255ورق قطعات ضخامت 15 میلیمتر16,572
256ورق قطعات ضخامت 20 میلیمترتماس بگیرید
257رول سیاه ضخامت 2.35 نورد و لوله اهواز18,132
258رول سیاه ضخامت 2 نورد و لوله اهوازتماس بگیرید
259رول سیاه ضخامت 2.2 نورد و لوله اهواز18,866
260رول سیاه ضخامت 2.5 نورد و لوله اهواز18,086
261رول سیاه ضخامت 2.8 نورد و لوله اهواز17,994
262رول سیاه ضخامت 3 نورد و لوله اهواز17,994
263رول سیاه ضخامت 3.2 نورد و لوله اهوازتماس بگیرید
264رول سیاه ضخامت 3.5 نورد و لوله اهواز17,994
265رول سیاه ضخامت 3.8 نورد و لوله اهوازتماس بگیرید
266رول سیاه ضخامت 4 نورد و لوله اهواز17,994
267رول سیاه ضخامت 8 نورد و لوله اهوازتماس بگیرید
268رول سیاه ضخامت 10 نورد و لوله اهوازتماس بگیرید
269رول سیاه ضخامت 12 نورد و لوله اهوازتماس بگیرید